Algemene Voorwaarden


Versie: november 2018

1. Vulpes Advocatuur BV (“Vulpes”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar
Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur.

2. Alle opdrachten zullen worden beschouwd als uitsluitend aan Vulpes gegeven, ook indien de opdrachtgever een
opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verstrekt met het oog op uitvoering ervan door een bepaalde
persoon. De toepassing van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

3. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Vulpes, ongeacht of
deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van advocaat, arbiter, bindend adviseur of anderszins. De
algemene voorwaarden gelden niet slechts ten behoeve van Vulpes, maar ook ten behoeve van: de Stichting
Beheer Derdengelden Vulpes Advocatuur (inclusief haar bestuurders), alle andere personen die voor Vulpes
werkzaam zijn, en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Vulpes zijn ingeschakeld.

4. De uitvoering van aan Vulpes verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever;
derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten
ontlenen.

5. De opdrachtgever mag verwachten dat Vulpes de aan haar verstrekte opdracht met de vereiste aandacht,
zorgvuldigheid en kennis van zaken zal uitvoeren. In het geval dat Vulpes nochtans in deze verplichting, of in
enige andere verplichting, toerekenbaar tekortschiet, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag
dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Vulpes gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval te worden ingesteld binnen een
periode van 1 jaar nadat de opdrachtgever (dan wel, indien niet dezelfde: nadat de gelaedeerde partij) bekend
is met de schade en vermoedt of kan vermoeden dat Vulpes daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.

6. Vulpes is bevoegd om in verband met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals
bijvoorbeeld gemachtigden bij kantongerechtzaken, deurwaarders, notarissen, onderzoeksbureaus,
incassobureaus, accountants, fiscalisten, het Kadaster, de Kamer van Koophandel, andere
advocaten(kantoren), etc. De opdrachtgever stemt ermee in dat een aan Vulpes gegeven opdracht de
bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden mede namens de
opdrachtgever te aanvaarden.

7. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer van Vulpes geschiedt ongecodeerd,
tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft verzocht én Vulpes schriftelijk heeft
bevestigd daarin te zullen bewilligen.

8. Vulpes is de verantwoordelijke persoon voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar
dienstverlening. Vulpes verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Statement zoals
gepubliceerd op haar website.

9. Op grond van geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme ("Wwft"), is Vulpes verplicht de identiteit van haar cliënten en hun uiteindelijke begunstigde(n)
vast te stellen en moet Vulpes onder omstandigheden ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft melden
aan de autoriteiten. De Wwft verbiedt Vulpes. aan de cliënt of anderen mee te delen dat zij een dergelijke
melding aan de autoriteiten heeft gedaan

10. Vulpes is gerechtigd het overeengekomen dan wel gebruikelijke tarief voor haar werkzaamheden jaarlijks aan te
passen aan de prijsontwikkelingen en tevens tussentijds aan het aantal opgebouwde ervaringsjaren van de
betreffende advocaatstagiair/advocaatmedewerker.

11. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de
wijze zoals op de factuur is vermeld. Kosten van invorderingsmaatregelen komen ten laste van de
opdrachtgever.

12. Vulpes is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de
opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Vulpes
gerechtigd, na voorafgaande aankondiging daarvan, zijn werkzaamheden niet aan te vangen, respectievelijk op
te schorten dan wel te beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal het voorschot worden
verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak.

13. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Vulpes is Nederlands recht van toepassing. Onverminderd
het voor de advocaten van Vulpes geldende tuchtrecht kunnen geschillen in eerste instantie voorgelegd worden
aan de interne klachtenfunctionaris (www.vulpes.nl/kantoorklachtenregeling.html). Klachten die na behandeling
niet zijn opgelost kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

Download document

Neem contact

Nieuwezijds Voorburgwal 102
1012 SG Amsterdam

Postbus 11195
1001 GD Amsterdam

T: +31 (0)20 240 1355
F: +31 (0)20 240 1356
info@vulpes.nl